Trách nhiệm khi gây thiệt hại cho Công ty con

24/12/2019

HỎI:
Trường hợp quyết định kinh doanh của công ty con bị ảnh hưởng bởi công ty mẹ dẫn đến thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ có phải chịu trách nhiệm đên bù những thiệt hại đó hay không?
ĐÁP:
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúng tối xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 190 Luật Doanh nghiệp thì trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.
Đồng thời, khoản 4 Điều 190 Luật Doanh nghiệp quy định người quản lý của công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty mẹ chịu trách nhiệm về can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh quy định tại Khoản 3 điều này phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó.
Trên đây là ý kiến tư vẫn của chúng tôi, trong quá trình giải quyết vụ việc nếu có vấn đề gì vui lòng liên hệ lại với chúng tôi.

Hỏi Đáp