Không góp đủ vốn điều lệ vào công ty

30/11/2019

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

HỎI
Công ty tôi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, với số vốn điều lệ là 400 triệu đồng, trong đó tôi góp 30%  tổng số vốn điều lệ. Tuy nhiên, đến nay đã 3 tháng kể tư ngày được cấp giấy chứng nhận, tôi chỉ huy động được 60 triệu đồng để góp vào công ty. Tôi muốn hỏi, tôi có thể chuyển nhượng quyền góp vốn 60 triệu đồng còn lại cho người khác được không? Và thủ tục như thế nào?
ĐÁP
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp : Nếu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:
a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;
b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;
c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;
d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.
Theo đó, số cổ phần mà bạn chưa thanh toán bạn không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác, sổ cổ phần đó được coi là số cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán.
Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ công ty cổ phần và thay đổi thông tin cổ đông sáng lập thực hện theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 và Khoản 2 Điều 51 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp.
 

Hỏi Đáp