Chỉ thị 01/CT-BTC ngày 29/8/2019 về việc đẩy mạnh công tác rà soát thuế trong Doanh nghiệp

Ngày 29/08 vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC về việc tăng cường công tác thu ngân sách phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019 
Dựa trên tình hình thực tiễn trong những tháng cuối năm 2019, trên thế giới đã có nhiều sự kiện Kinh tế - Chính trị - Xã hội tạo sự tác động nhất định tới sự phát triển kinh tế của nước nhà. Theo đó, công tác thu ngân sách nhà nước cũng bị ảnh hưởng khiến cho việc thực hiện các mục tiêu đã đặt ra có thể bị trì hoãn từ nay đến hết năm 2019.
Trước tình hình đó, Bộ Tài chính thông qua Chỉ thị 01/CT-BTC đã tập trung chỉ đạo các cơ quan thuế nhà nước tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng điểm như sau:

  • Tăng cường công tác quản nợ và cưỡng chế thu hồi nợ dựa theo hướng dẫn thực hiện của Chỉ thị 04/CT-BTC
  • Theo dõi, cập nhật kịp thời tình hinh hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn
  • Duy trì sự phối hợp với các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền để thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý thuế 
  • Phối hợp với các cơ quan quản lý đất đai, cơ quan tài chính ở địa phương rà soát lại việc thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước
  • Tăng cường kiểm soát việc triển khai thanh trai, kiểm tra thuế trong đơn vị theo từng tuần, tháng, quý để đôn đốc bố trí nguồn lực phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và có giải pháp hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019.

Chỉ thị 01/CT-BTC sẽ được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo thực hiện