Chỉ thị 01/CT-BTC về tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 01/CT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ NĂM 2019

Trong 7 tháng đầu năm 2019, toàn ngành thuế đã nỗ lực tập trung triển khai và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quản lý thu với kết quả thu NSNN 7 tháng đạt 62,1% dự toán pháp lệnh, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước; dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được triển khai tại các Cục thuế, góp phần kiện toàn bộ máy trên tinh thần tinh gọn, hiệu quả theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, công tác quản lý thuế gặp một số khó khăn, thách thức như: bối cảnh tình hình thế giới phức tạp, chiến tranh thương mại gia tăng, giá dầu giảm nhanh, thất thường và khó dự báo; giải ngân vốn đầu tư công chậm, thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra...đã và đang có ảnh hưởng nhất định đến tình hình kinh tế trong nước; số thu những tháng gần đây bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chững lại; công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế về bố trí nguồn lực cán bộ; số nợ thuế không thu hồi được còn tăng...

Căn cứ nhiệm vụ thu NSNN của ngành thuế năm 2019 được Quốc hội giao tại Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và NSNN năm 2019, Chính phủ giao tại Nghị quyết số01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019, Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ cho ngành thuế: phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2019 vượt dự toán 5%, tất cả 63/63 địa phương hoàn thành 100% dự toán; thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro tại trụ sở Người nộp thuế phấn đấu đạt tối thiểu 19% số doanh nghiệp trên địa bàn; công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đảm bảo số nợ thuế đến 31/12/2019 không vượt quá 5% tổng số thu ngân sách năm 2019;

Để đảm bảo ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 được giao, giúp Chính phủ chủ động trong điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu và đẩy nhanh tiến độ thu hồi tiền thuế nợ đọng,... hoàn thành nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước đã được giao. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tất cả các đơn vị trong hệ thống thuế, từ Tổng cục đến Cục thuế, Chi cục thuế, các đội thuế cần quản lý đối tượng thu, theo dõi sát tiến độ thu nộp ngân sách để kịp thời triển khai các giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu; thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2019 trên địa bàn đã được giao.

2. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý.

Thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế như tổ chức rà soát, phân loại nợ, theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ thuế để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở người nộp thuế, tăng cường đôn đốc xử lý nợ chây ỳ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các đội liên ngành rà soát thu hồi nợ đọng thuế để thực hiện phương án xử lý nợ đọng thuế mà Cục thuế, Chi cục thuế đã xây dựng từ đầu năm, đồng thời, thu triệt để các khoản nợ mới phát sinh trong năm 2019.

3. Tăng cường kiểm soát việc triển khai thanh tra, kiểm tra thuế trong đơn vị theo từng tuần, tháng, quý để đôn đốc bố trí nguồn lực phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và có giải pháp hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Đối tượng thanh tra, kiểm tra tập trung vào các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp lớn nhiều năm chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra, doanh nghiệp hoàn thuế lớn, hoặc các doanh nghiệp liên kết có rủi ro cao về giá chuyển nhượng...

4. Theo dõi cập nhật kịp thời tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; đặc biệt là các doanh nghiệp lớn. Đẩy mạnh công tác giám sát việc kê khai thuế của người nộp thuế để thu kịp thời các khoản thuế phát sinh phòng tránh việc kê khai thấp, không sát với thực tế hoặc chuyển sang kỳ kê khai tiếp theo làm ảnh hưởng đến số thu nộp Ngân sách Nhà nước.

5. Thực hiện kịp thời kiến nghị tại các Kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước; Rà soát số tiền kiến nghị phải xử lý tài chính và đôn đốc nộp vào Ngân sách Nhà nước đúng thời hạn, có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót của cơ quan thuế qua kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ.

6. Phối hợp với cơ quan quản lý đất đai, cơ quan tài chính ở địa phương rà soát lại việc thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước. Báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc liên quan đến khoản thu về đất đai đảm bảo thực hiện thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu về đất phát sinh vào Ngân sách Nhà nước.

7. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước. Các cán bộ, công chức quản lý thuế có trách nhiệm thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong việc thực thi công vụ, phòng ngừa tham nhũng và không được gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế.

8. Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế, duy trì Ban chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng nhằm hoàn thành toàn diện công tác thu năm 2019.

9. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Tổng cục, Cục thuế, Chi cục thuế theo Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế. Việc hợp nhất các Chi cục thuế thành Chi cục thuế khu vực phải đảm bảo chặt chẽ, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời phải đảm bảo đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị.

Giao cho đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị này trong toàn hệ thống và định kỳ (tháng, quý) báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng;
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Tổng cục Thuế;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT; TCT (VT, VP).

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng