1
Chat Facebook với Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với HDS LAW FIRM

Gọi ngay cho chúng tôi:

+84 2436 279 555
  17/07/2021

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

  17/07/2021

Người nước ngoài đầu tư trên cơ sở mua cổ phần của công ty Việt Nam

Tôi là người có quốc tịch nước ngoài. Sau khi tới Việt Nam khảo sát một thời gian, tôi muốn đầu tư vào một công ty cổ phần theo hình thức mua cổ phần của công ty đó. Nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về các điều kiện để người nước ngoài mua góp vốn mua cổ phần của công ty Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn Luật sư!
  17/07/2021

Thủ tục thành lập công ty liên doanh giữa cá nhân, tổ chức Việt Nam với công ty nước ngoài

Hiện tại công ty tôi có hợp tác với một công ty nước ngoài (sau đây gọi là bên A) tiến hành một dự án. Hai bên cùng quyết định thành lập một công ty mới là pháp nhân độc lập và giám đốc là người của bên A. Vốn góp của bên doanh nghiệp tôi là tài sản (chiếm khoảng 40% vốn điều lệ), bên A góp khoảng 60% vốn điều lệ. Doanh nghiệp tôi có thắc mắc không biết các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp mới này như thế nào?


  17/07/2021

Luật Điện lực số 28/2004/QH 11

Luật này quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện.