​Tôi là nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam, xin hỏi có bao nhiêu hình thức để đầu tư vào Việt Nam?

26/08/2019

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Tôi là nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam, xin hỏi có bao nhiêu hình thức để đầu tư vào Việt Nam?
a) Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư số 67/2014/QH13
b) Trả lời
Trong Luật đầu tư 2014, các hình thức đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư vào Việt Nam bao gồm:
-Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
Đây là hình thức đầu tư trực tiếp. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và phải đáp ứng các điều kiện về vốn, điều kiện về ngành, nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
-Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế
+ Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:
ŸMua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
ŸGóp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
ŸGóp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
+ Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:
Ÿ Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
Ÿ Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
Ÿ Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
Ÿ Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại 3 trường hợp trên.
- Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP
Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công
- Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định Luật Đầu tư 2014. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.

Hỏi Đáp