Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế

26/09/2019

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

 
TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
            
                  Doanh nghiệp                                            Tổ chức khác và cá nhân                      
 
Tên người nộp thuế: .........................................................................................
Mã số thuế: .......................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Chỉ tiêu
 (1)
Thông tin đăng ký cũ
(2)
Thông tin đăng ký mới
(3)
I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:
Ví dụ:
- Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT
- .....
 
II- Bổ sung thông tin:
Ví dụ:
- Bảng kê 01-ĐK-TCT-BK06
- ...
 
 
 
124 Lò Đúc-Hà Nội
 
 
 
 
 
 
 
235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội
 
 
 
 
Số tài khoản: 01011122334455
Tên ngân hàng: Vietcombank
...
Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:
 
 
Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.
 
                                                  ......, ngày ....... tháng ..... năm .........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                        Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)
 
 
HƯỚNG DẪN:
- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.
- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.
- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.
 

Biểu Mẫu