THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

25/08/2019

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

 

Căn cứ pháp lý

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Căn cứ theo Điều 71 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 38 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP về điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng như sau:
2.1 Nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:
a) Đã có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư;
b) Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật về xây dựng.
2.2 Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.
2.3 Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam

Trình tự thủ tục

Căn cứ vào điều 4, điều 5 Thông tư số 14/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục cấp Giấy phép hoạt động xây dựng như sau:
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với tổ chức (nhà thầu nước ngoài)
Nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Phụ lục 1 Thông tư số 14/2016/TT-BXD)
- Bản sao văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp;
- Bản sao Giấy phép thành lập và Điều lệ công ty (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, giấy phép hoạt động tư vấn đối với cá nhân) và chứng chỉ hành nghề của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp;
- Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến các công việc nhận thầu và báo cáo kiểm toán tài chính trong 3 năm gần nhất (Đối với trường hợp gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam); ( phụ lục 2 Thông tư số 14/2016/TT-BXD)
- Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc bản cam kết sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (Đã có trong hồ sơ dự thầu hay hồ sơ chào thầu);
- Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu( phụ lục 3 Thông tư số 14/2016/TT-BXD)
- Bản sao quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với cá nhân (nhà thầu nước ngoài) 
Nhà thầu nước ngoài là cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (phụ lục 4 Thông tư số 14/2016/TT-BXD)
- Bản sao văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp;
- Bản sao giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề do nước mà cá nhân mang quốc tịch hoặc nơi mà cá nhân thực hiện dự án cấp và bản sao hộ chiếu cá nhân.
- Bản sao quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.
Nơi nộp hồ sơ: cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng. Cụ thể:
Cục sẽ cấp giấy phép cho những dự án thuộc nhóm A hoặc những dự án được thực hiện trong phạm vi liên tỉnh trở lên
Sở sẽ cấp cho những  dự án thuộc nhóm B,C và được thực hiện trong phạm vi một tỉnh.
Việc phân loại dự án  xây dựng thành nhóm A,B,C được thực hiện theo bẳng phân loại dự án được ban hành kèm Nghị định 59/2015/NĐ-CP.
Thời gian: 
-Trong vòng 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ xem xét và yêu cầu bổ sung, sửa chữa nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa phù hợp; đồng thời ra hướng dẫn bằng văn bản.
-Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép sẽ và xem xét và cấp Giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài hoặc từ chối cấp và nêu rõ lý do.

Kết quả: Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Thủ Tục Hành Chính