Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
16/06/2020
Khách hàng đang muốn Thay đổi cơ cấu Công ty, Thay đổi số lượng Thành viên/Cổ đông của Công ty để phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
Xem thêm

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
16/06/2020

Khách hàng đang muốn Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của công ty để phù hợp với mục đích kinh doanh của Công ty. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật.

Xem thêm

Thay đổi tên doanh nghiệp
16/06/2020

Khách hàng đang muốn Thay đổi tên Công ty để phù hợp với mục đích kinh doanh của Công ty. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc Thay đổi tên Công ty và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc Thay đổi tên Công ty.

Xem thêm

Nhập khẩu và kinh doanh thuốc lá điếu, xì gà
14/06/2020
Về nguyên tắc, sản phẩm thuốc lá, trong đó có thuốc lá điếu, xì gà là mặt hàng không khuyến khích tiêu dùng theo Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải đáp ứng nhiều điều kiện khác nhau. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc nhập khẩu và kinh doanh thuốc là điếu, xì gà.
Xem thêm

Thủ tục thành lập chi nhánh
14/06/2020
Khách hàng đang muốn thành lập Chi nhánh để mở rộng hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp và đại diện theo uỷ quyền và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập Chi nhánh và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thành lập Chi nhánh này.
Xem thêm

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện
14/06/2020

Khách hàng đang muốn thành lập Văn phòng đại diện để đại diện theo ủy quyền và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp, là văn phòng trung gian chịu trách nhiệm liên lạc, giao dịch với các đối tác; thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới; có thể tiến hành rà soát thị trường. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập văn phòng đại diện và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thành lập Văn phòng đại diện này.

Xem thêm

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh
14/06/2020
Khách hàng đang muốn thành lập địa điểm kinh doanh tại địa điểm khác trụ sở chính để mở rộng phạm vi kinh doanh. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập địa điểm kinh doanh và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thành lập địa điểm kinh doanh này.
Xem thêm

Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực massage có vốn đầu tư nước ngoài
10/06/2020
Khách hàng đang muốn thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage) có vốn đầu tư nước ngoài. Kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự có mã ngành là 9610 tương ứng với mã CPC 9312, vì vậy chủ cửa hàng kinh doanh hay cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo những điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thay thành lập công ty kinh doanh dịch vụ Karaoke vốn trong nước và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thay đổi Giấy chứng nhận này.
Xem thêm