Thủ tục chuyển khoản vay thành vốn góp đầu tư, vốn điều lệ
26/08/2019
Trong quá trình hoạt động công ty (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có vay của thành viên (công ty nước ngoài) một số tiền để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nay công ty muốn chuyển khoản vốn vay này thành vốn góp của thành viên và mong muốn HDS tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước để chuyển đổi khoản vốn vay thành vốn góp của dự án Xem thêm