Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

03/06/2020

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam cần tuân theo quy định chặt chẽ của pháp luật Việt Nam. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc đăng ký doanh nghiệp cho Khách hàng.

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Căn cứ pháp lý

 • Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
 • Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2017;
 • Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Những vấn đề pháp lý cần lưu ý

 • Kiểm tra hồ sơ pháp lý địa điểm thực hiện dự án đầu tư, trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Kiểm tra tính phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý đối với địa điểm Cơ sở bán lẻ;
 • Kiểm tra chi tiết loại Hàng hóa Nhà đầu tư nước ngoài dự kiến thực hiện hoạt động mua, bán;
 • Kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT);
 • Kiểm tra những điều kiện khác để đảm bảo việc thực hiện thủ tục tại Cơ quan nhà nước được diễn ra thuận lợi.


Cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trình tự thủ tục

Bước 1: Xin cấp Giấy phép kinh doanh

Thành phần Hồ sơ
Căn cứ vào Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, hồ sơ xin giấy phép kinh doanh bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Bản giải trình có nội dung:
- Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo quy định;
- Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;
- Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;
- Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).
Địa điểm​ nộp hồ sơ
Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh là Sở Công thương nơi tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính.
Thời hạn giải quyết
Căn cứ Điều 13 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, thời hạn cấp Giấy phép kinh doanh được quy định như sau:
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện tương ứng quy định;
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành căn cứ vào nội dung tương ứng quy định tại Điều 10 Nghị định 09/2018 này để có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành, Sở công thương cấp Giấy phép kinh doanh.

Bước 2: Xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Thành phần Hồ sơ
Căn cứ Điều 27 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;
 • Bản giải trình có nội dung:
- Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện lập cơ sở bán lẻ thứ nhất; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;
- Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;
- Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.
 • Bản giải trình các tiêu chí ENT trong trường hợp phải thực hiện ENT
Địa điểm​ nộp hồ sơ
Hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được nộp tại Sở Công thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt cơ sở bán lẻ.
Thời hạn giải quyết
- Đối với trường hợp không phải thực hiện ENT:
Căn cứ vào Điều 28 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, trình tự và thời gian thực hiện như sau:
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công thương kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Sở Công thương sẽ kiểm tra việc đáp ứng điều kiện lập cơ sở bản lẻ thứ nhất;
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương căn cứ vào các tiêu chí chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Điều 25 Nghị định 09/2018/NĐ-CP) để có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp Bộ Công Thương từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
- Đối với trường hợp phải thực hiện ENT:
Căn cứ vào Điều 29 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, trình tự và thời gian thực hiện như sau:
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công thương kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Sở Công thương sẽ kiểm tra việc đáp ứng điều kiện lập cơ sở bản lẻ thứ nhất;
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị thành lập Hội đồng ENT, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng ENT;
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng ENT đánh giá các tiêu chí ENT để Chủ tịch Hội đồng ENT có văn bản kết luận đề xuất.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kết luận đề xuất của Chủ tịch Hội đồng ENT:
- Trường hợp văn bản kết luận đề xuất không cấp phép, Sở Công thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
- Trường hợp văn bản kết luận đề xuất cấp phép, Sở Công thương gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương căn cứ vào các tiêu chí chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Điều 25 Nghị định 09/2018/NĐ-CP) để có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Sở Công thương cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp Bộ Công Thương từ chối, Sở Công thương phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Thông tin liên hệ:
 • CÔNG TY LUẬT TNHH HDS
 • Địa chỉ: Phòng 401, tầng 4, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà nội
 • Số điện thoại: (+84) 24 3627 9555
 • Hotline: (+84) 91 464 63 57
Trân trọng!
 

>>> Xem thêm: Thành lập công ty có vốn nước ngoài

Tin tức