1
Chat Facebook với Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với HDS LAW FIRM

Gọi ngay cho chúng tôi:

+84 2436 279 555

THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

2021-07-17

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Quy định về Đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Điều kiện về tên doanh nghiệp

Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp đang hoạt động. 

Trình tự thủ tục

Căn cứ điều 41 nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp và điều 31 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trình tự thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp như sau:

Hồ sơ bao gồm:
- Thông báo đổi tên doanh nghiệp trong đó nêu rõ Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế; Tên dự kiến thay đổi;  Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
- Quyết định về việc đổi tên doanh nghiệp của:

+ Hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH hai thành viên);

+ Chủ sở hữu công ty ( đối với công ty TNHH một thành viên);

+ Đại hội đồng cổ đông ( đối với công ty cổ phần);

+ Các thành viên hợp danh ( đối với công ty hợp danh).

- Biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của:

+ Hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH hai thành viên);

+ Đại hội đồng cổ đông ( đối với công ty cổ phần);

+ Các thành viên hợp danh ( đối với công ty hợp danh).

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố. 
Thời gian: 03 ngày làm việc
Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận tên mới
Lưu ý: Sau khi thay đổi tên doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục thay đổi con dấu doanh nghiệp và công bố mẫu dấu ( có bài viết riêng); Thông báo về việc thay đổi đến các cơ quan liên quan (nếu có). 

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

Tin tức liên quan