Thành lập trung tâm tư vấn xuất khẩu lao động vốn trong nước

03/06/2020

Khách hàng dự kiến thành lập doanh nghiệp 100% vốn trong nước Kinh doanh dịch vụ Tư vấn xuất khẩu lao động. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập Doanh nghiệp 100% vốn trong nước Kinh doanh dịch vụ Tư vấn xuất khẩu lao động và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc đăng ký doanh nghiệp cho Khách hàng.

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 • Luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH 11;
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định số 108/2018/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chi tiết một số điều của luật lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng và nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Những vấn đề pháp lý cần lưu ý

 • Kiểm tra Điều kiện về Vốn pháp định của Doanh nghiệp;
 • Kiểm tra Điều kiện về Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ;
 • Kiểm tra tài liệu nhân thân của Thành viên/Cổ đông góp vốn;
 • Kiểm tra Điều kiện về Đề án hoạt động;
 • Kiểm tra Điều kiện về Bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động;
 • Kiểm tra Điều kiện của Nhân viên nghiệp vụ và người lãnh đạo điều hành hoạt động;
 • Kiểm tra những điều kiện khác để đảm bảo việc thực hiện thủ tục tại Cơ quan nhà nước được diễn ra thuận lợi.

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

- Căn cứ vào Mục 2 Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, điều kiện thành lập trung tâm tư vấn xuất khẩu lao động như sau:
 • Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người nước ngoài đi làm việc ở nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện sau:
        + Vốn pháp định không thấp hơn 5.000.000.000 đồng (năm tỷ Việt Nam đồng);
       + Có chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Nội dung của Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động, được thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 38/2020/NĐ-CP
 • Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bộ máy bao gồm:
      + Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài gồm bộ phận đào tạo và bộ phận quản lý học viên;
      + Các phòng nghiệp vụ thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với nhiệm vụ khai thác thị trường ngoài nước, tuyển chọn lao động, quản lý lao động làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ lao động về nước, tài chính;
     + Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết và các phòng nghiệp vụ phải đảm bảo số lượng nhân viên nghiệp vụ để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 • Cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động thuộc sở hữu của doanh nghiệp dịch vụ hoặc được doanh nghiệp dịch vụ thuê ổn định theo hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật và phải đáp ứng điều kiện tối thiểu sau:
       + Có đủ phòng học và phòng ở cho 100 lao động tại một thời điểm;
       + Diện tích phòng học trung bình 1,4 m2/học viên và phòng ở trung bình 3,5 m2/học viên, có trang thiết bị cơ bản bảo đảm phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú.
 • Nhân viên nghiệp vụ tại doanh nghiệp pháp đảm bảo các điều kiện sau:
      + Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn với doanh nghiệp dịch vụ;
       + Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc;
        + Trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên;
      + Nhân viên nghiệp vụ khai thác thị trường ngoài nước, tuyển chọn lao động, quản lý lao động làm việc ở nước ngoài và bồi dưỡng kiến thức cần thiết phải tốt nghiệp một trong các chuyên ngành luật, kinh tế/quản trị kinh doanh, ngoại ngữ và có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 • Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đáp ứng điều kiện:
    + Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;
    + Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc;
 • Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ 1.000.000.000 đồng (một tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam.
 

Thành lập trung tâm tư vấn xuất khẩu lao động


Trình tự thủ tục

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thành phần Hồ sơ
- Căn cứ vào Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2014, hồ sơ thành lập công ty hợp danh bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

 • Điều lệ công ty;

 • Danh sách thành viên;

 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

- Căn cứ vào Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2014, hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

 • Điều lệ công ty;

 • Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật. Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì nộp Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký doanh nghiệp.

 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

- Căn cứ vào Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2014, hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

 • Điều lệ công ty;

 • Danh sách thành viên;

 • Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên. Trường hợp thành viên là tổ chức thì nộp Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký doanh nghiệp văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức.

- Căn cứ vào Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2014, hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

 • Điều lệ công ty;

 • Danh sách cổ đông sáng lập

 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

    + Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập;
   + Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập.
Địa điểm​ nộp hồ sơ
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Thời hạn giải quyết
Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2:  Khắc dấu và công bố mẫu dấu

Thành phần Hồ sơ
Căn cứ theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, thành phần hồ sơ như sau:
Trước khi sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng tải Thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Địa điểm​ nộp hồ sơ
Thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử trên trang https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
Thời hạn giải quyết
Không có quy định rõ về thời hạn, tuy nhiên theo kinh nghiệp của chúng tôi, thời hạn giải quyết đối với thủ tục Thông báo mẫu dấu là 03 ngày làm việc.

Bước 3: Xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thành phần Hồ sơ
Căn cứ vào Điều 11 Nghị định 38/2020/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp;

 • 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất;

 • Các giấy tờ chứng minh điều kiện về vốn theo quy định;

 • 01 bản chính Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ;

 • 01 bản chính Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

 • 01 bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động;

 • Các giấy tờ chứng minh điều kiện về người lãnh đạo điều hành hoạt động và nhân viên nghiệp vụ theo quy định;

 • 01 bản sao Điều lệ Công ty.

Địa điểm​ nộp hồ sơ
Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cục quản lý lao động ngoài nước - Bộ lao động - thương binh và xã hội.
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp Giấy phép cho doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của một trong những người có thẩm quyền.
Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.
Thông tin liên hệ:

 • CÔNG TY LUẬT TNHH HDS

 • Địa chỉ: Phòng 401, tầng 4, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà nội

 • Số điện thoại: (+84) 24 3627 9555

 • Hotline: (+84) 91 464 63 57

Trân trọng!

Tin tức