Nghị định 96/2019/NĐ-CP về khung giá đất đối với từng loại đất
20/01/2020
Nghị định 96/2019/NĐ-CP về khung giá đất đối với từng loại đất ; Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khung giá đất. Luật pháp Việt Nam hiện hành Xem thêm


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
13/01/2020
Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.  Phụ lục A - Mẫu số 04-NH:  Tờ khai đăng ký nhãn hiệu Xem thêm