Thủ tục thành lập văn phòng đại diện
14/06/2020

Khách hàng đang muốn thành lập Văn phòng đại diện để đại diện theo ủy quyền và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp, là văn phòng trung gian chịu trách nhiệm liên lạc, giao dịch với các đối tác; thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới; có thể tiến hành rà soát thị trường. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập văn phòng đại diện và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thành lập Văn phòng đại diện này.

Xem thêm

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh
14/06/2020
Khách hàng đang muốn thành lập địa điểm kinh doanh tại địa điểm khác trụ sở chính để mở rộng phạm vi kinh doanh. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập địa điểm kinh doanh và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thành lập địa điểm kinh doanh này.
Xem thêm

Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực massage có vốn đầu tư nước ngoài
10/06/2020
Khách hàng đang muốn thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage) có vốn đầu tư nước ngoài. Kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự có mã ngành là 9610 tương ứng với mã CPC 9312, vì vậy chủ cửa hàng kinh doanh hay cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo những điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thay thành lập công ty kinh doanh dịch vụ Karaoke vốn trong nước và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thay đổi Giấy chứng nhận này.
Xem thêm

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ Karaoke trong nước
10/06/2020
Khách hàng đang muốn thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ Karaoke vốn trong nước. Kinh doanh dịch vụ Karaoke là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy chủ cửa hàng kinh doanh hay cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo những điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thay thành lập công ty kinh doanh dịch vụ Karaoke vốn trong nước và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thay đổi Giấy chứng nhận này.
Xem thêm

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ trong nước
10/06/2020
Khách hàng đang muốn thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy chủ cửa hàng kinh doanh hay cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo những điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thay thành lập công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ vốn trong nước và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thay đổi Giấy chứng nhận này.
Xem thêm

Dịch vụ vận tải đa phương quốc tế
10/06/2020
Công ty kinh doanh các phương thức vận tải tham gia vào hoạt động vận tải đa phương thức phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật tương ứng với mỗi phương thức vận tải. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc thay đổi Giấy chứng nhận này.
Xem thêm

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
03/06/2020
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam cần tuân theo quy định chặt chẽ của pháp luật Việt Nam. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc đăng ký doanh nghiệp cho Khách hàng.
Xem thêm

Thành lập trung tâm tư vấn xuất khẩu lao động vốn trong nước
03/06/2020
Khách hàng dự kiến thành lập doanh nghiệp 100% vốn trong nước Kinh doanh dịch vụ Tư vấn xuất khẩu lao động. Khách hàng mong muốn Công ty Luật HDS tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập Doanh nghiệp 100% vốn trong nước Kinh doanh dịch vụ Tư vấn xuất khẩu lao động và đại diện thực hiện các thủ tục hành chính trong việc đăng ký doanh nghiệp cho Khách hàng.
Xem thêm