Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

07/02/2020

Ngày 10/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ra Quyết định số 2573/QĐ-BTC ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo đó, các đơn vị của Bộ Tài chính sẽ tham gia và phối hợp trong:

 • Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP (lồng ghép với các Hội nghị hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa). Thời gian thực hiện: Năm 2020

 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm các hạng mục:
  • Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế liên quan đến thương mại mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên do các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Thời gian thực hiện: Năm 2020
  • Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về bản án, quyết định của tòa án; phán quyết của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp. Thời gian thực hiện: Thường xuyên
  • Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thời gian thực hiện: Thường xuyên
  • Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật và thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn viên pháp luật. Thời gian thực hiện: sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
  • Xây dựng Chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính. Thời gian thực hiện: Quý I/2020
  • Xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thời gian thực hiện: Quý IV/2020
  • Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo nhiệm vụ giao tại Khoản 2, Điều 14, Chương III của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP). Thời gian thực hiện: Quý II/2020

Quyết định số 2573/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày ban hành (10/12/2019)

Cập nhật pháp luật