Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

10/09/2019

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

(Tên doanh nghiệp)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-------------------
  ………, ngày ….tháng ….năm …..
 
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

Kính gửi: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Tên doanh nghiệp) có trụ sở tại .............................................................................................
Điện thoại: .................................. , Fax: ...................................... , E-mail:.............................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ...................................... do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày ………tháng …….năm 
Đại diện pháp lý tại Việt Nam (nếu có): Tên đại diện, trụ sở chính, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ................... cấp ngày……tháng……năm................ )
Kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức cho (Tên doanh nghiệp).
(Tên doanh nghiệp) cam kết việc kinh doanh vận tải đa phương thức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
  Chức danh người đại diện 
Ký, đóng dấu
 

Biểu Mẫu