Cho tôi hỏi hiện tôi đang là một chủ doanh nghiệp tư nhân, một công ty nước ngoài đang liên hệ để tôi trở thành người đứng đầu Văn phòng đại diện của họ, như thế thì pháp luật có cho phép không?

07/11/2019

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Cảm ơn quý khánh đã đặt câu hỏi cho chúng tôi, HDS xin phép được giải đáp vấn đề của quý khách như sau:
            Căn cứ vào Khoản 6 Điều 33 Nghị định 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định:
            “6. Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:
            a) Người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài;
            b) Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác;
            c) Người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài đó hoặc thương nhân nước ngoài khác;
            d) Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.”
             Nhưng vây, trong trường hợp của quý khách, quý khách đang là chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân, căn cứ theo Khoản 4 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014, quý khách cũng đang chính là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân đó. Do vậy, theo quy định nêu trên, quý khách không thể là đại diện cho Văn phòng của công ty nước ngoài.

Hỏi Đáp