Bản tin pháp luật số 9/2020

20/10/2020

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Thuế và lệ phí

Gia hạn nộp thuế thu nhập đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Ngày 15/09/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
Theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các loại thuế khai theo tháng là chậm nhất ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
Tuy nhiên, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ô tô bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chính phủ đã gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2020 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, cụ thể như sau:

 • Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020;
 • Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020;
 • Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020;
 • Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020.

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Nghị định cũng quy định rõ:

 • Đối với doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

 • Đối với chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định số 109/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2020.
 

Doanh nghiệp

Quy định mới về hồ sơ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp

Ngày 09/07/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Một số điểm đáng lưu ý của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP như sau:

 • Điều chỉnh điều kiện giao dịch trái phiếu theo hướng: giữ nguyên điều kiện tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP để áp dụng đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại thị trường trong nước. Đối với trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định về giao dịch tại thị trường phát hành;

 • Bổ sung điều kiện phát hành trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền: Cùng với việc đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện tại, theo quy định mới, Doanh nghiệp còn cần đáp ứng các điều kiện: (i) Phải ký hợp đồng tư vấn với tổ chức tư vấn về hồ sơ phát hành trái phiếu, trừ trường hợp doanh nghiệp phát hành là tổ chức được phép cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật; (ii) Đảm bảo dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành (bao gồm cả khối lượng dự kiến phát hành) không vượt quá 05 lần vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính quý gần nhất tại thời điểm phát hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (iii) Mỗi đợt phát hành phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước khi phát hành; đợt phát hành sau phải cách đợt phát hành trước tối thiểu 06 tháng, trái phiếu phát hành trong một đợt phát hành phải có cùng điều kiện, điều khoản. Riêng tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu không phải đáp ứng các điều kiện (ii) và (iii) trên đây.

 • Bổ sung thành phần hồ sơ phát hành trái phiếu: Theo quy định mới, doanh nghiệp phải có Hợp đồng mua trái phiếu trong đó bao gồm cam kết của nhà đầu tư về việc đã tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin trước khi phát hành và hiểu rõ các rủi ro khi mua trái phiếu trong hồ sơ phát hành trái phiếu của mình;

Nghị định số 81/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2020.

Công bố về thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu
Ngày 14/08/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Thông tư quy định về (i) Chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu; (ii) Chế độ công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp; và (iii) Chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp và tổ chức lưu ký trái phiếu.
Cụ thể, đối với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu cần phải thực hiện: Công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu; Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu; Công bố thông tin định kỳ; Công bố thông tin bất thường và công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu;
Đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu trước khi Nghị định số 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/9/2020, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu (nếu có).
Riêng đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngoài việc tuân thủ quy định trên đây, các doanh nghiệp phát hành phải thực hiện chế độ công bố thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật chứng khoán.
Thông tư số 77/2020/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 28/9/2020.
Ban hành quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp
Ngày 10/07/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 66/2020/TT-BTC quy định quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.
Thông tư được áp dụng đối với các doanh nghiệp phải thực hiện kiểm toán nội bộ, cụ thể:

 •  Công ty niêm yết;

 • Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

 • Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

Đối với các doanh nghiệp không thuộc đối tượng nêu trên được khuyến khích xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Thông tư số 66/2020/BTC.
Thông tư số 66/2020/BTC chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 01/09/2020. 
 

Lao động

Điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Ngày 28/07/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, Vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
Nghị định số 88/2020/NĐ-CP điều chỉnh mức tối đa hỗ trợ kinh phí khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, cụ thể:

 • Mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp tối đa là 800 nghìn đồng/người/lần khám thay vì mức 1/3 mức lương cơ sở/người/lần khám. Đồng thời, Nghị định bỏ quy định người lao động có thời gian làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp đã nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển sang đơn vị khác được Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả 100% mức chi khám bệnh nghề nghiệp.

 • Mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp tối đa là 15 triệu đồng/người thay vì mức 10 lần mức lương cơ sở/người.

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2020 và thay thế Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016.
 

Thương mại

Điều kiện áp dụng thuế suất: thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu

Ngày 18/09/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA) giai đoạn 2020-2022.
Theo đó, hàng hóa khi áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt phải đáp ứng đủ các điều kiện như sau:

 • Đối với thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi:
  • ​​​​​​Được nhập khẩu vào các lãnh thổ sau: Lãnh thổ thành viên Liên minh Châu Âu; và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len.
  • Có bản sao chứng từ vận tải thể hiện đích đến là một trong các lãnh thổ nêu trên;
  • Có tờ khai hải quan nhập khẩu của lô hàng xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào các lãnh thổ nêu trên (bản sao và bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Việt trong trường hợp ngôn ngữ sử dụng trên tờ khai không phải là Tiếng Anh)
 • ​Đối với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt:
  • Hàng hóa thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt;

  • Được nhập khẩu vào Việt Nam từ: Lãnh thổ thành viên Liên minh Châu Âu; Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len; Công quốc An-đô-ra; Cộng hòa San Ma-ri-nô; và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước).

  • Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA.

Nghị định số 111/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành (18/09/2020).
Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp đình Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Ngày 24/08/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP).
Nghị định số 95/2020/NĐ-CP quy định việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, cung cấp hàng hóa thuộc dự án, dự toán mua sắm của cơ quan mua sắm khi có giá gói thầu thấp nhất bằng ngưỡng giá quy định tại Phụ lục I của Nghị định này.
Đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định, cơ quan mua sắm lựa chọn nhà thầu theo phương thức tổ chức đấu thầu nội khối (chỉ có nhà thầu nội khối được tham dự thầu). Theo đó, nhà thầu nội khối chỉ chào hàng hóa có xuất xứ từ các nước thành viên thao dự thầu.
Trường hợp người có thẩm quyền xét thấy cần tổ chức đấu thầu quốc tế để mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án, gói thầu thì việc lựa chọn nhà thầu sẽ theo phương thức đấu thầu quốc tế.
Xuất xứ của hàng hóa trong gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này được xác định theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa.
Cơ quan mua sắm được áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước theo lộ trình theo quy định của Nghị định tính đến ngày 13/01/2044.
Nghị định số 95/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 24/08/2020.

Điều kiện để thương nhân đề nghị được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

Ngày 14/08/2020, Bộ Công thương ban hành Thông tư 19/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung các thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA).
Điểm đáng chú ý của Thông tư này là việc nới lỏng quy định về điều kiện Nhà xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cụ thể:

 • Thương nhân là nhà xuất khẩu đồng thời là nhà sản xuất;

 • Thương nhân không vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa trong 02 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

 • Thương nhân có nhân sự được đào tạo về xuất xứ hàng hóa do đơn vị đào tạo được Bộ Công Thương hoặc Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) chỉ định.

Bên cạnh đó, thương nhân có thể đề nghị được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN theo quy định tại Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (Cơ chế AWSC) khi đáp ứng các quy định sau:

 • Đáp ứng các điều kiện cơ bản nêu trên;

 • Đã được cấp C/O ưu đãi đối với hàng hóa cùng nhóm HS (4 số) trong 02 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận;

 • Trong trường hợp nhà xuất khẩu không phải là nhà sản xuất, nhà xuất khẩu phải được nhà sản xuất cam kết bằng văn bản về xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu và sẵn sàng hợp tác trong trường hợp kiểm tra hồ sơ, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và kiểm tra, xác minh tại cơ sở sản xuất.

Thông tư số 19/2020/TT-BCT chính thức hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/9/2020 và bãi bỏ Thông tư số 27/2017/TT-BTC ngày 06/12/2017.
 

Khác

Chính thức mở lại 06 đường bay thương mại quốc tế

Ngày 15/09/2020, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 330/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về việc cho phép các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác.
Theo đó, Việt Nam sẽ nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ theo lộ trình như sau:
Từ ngày 15/09/2020 đối với các đường bay: Việt Nam - Trung Quốc (Quảng Châu); Việt Nam - Nhật Bản (Tokyo); Việt Nam - Hàn Quốc (Seoul); Việt Nam - Đài Loan, Trung Quốc (Taipei) .
Từ ngày 22/9/2020 đối với đường bay: Việt Nam - Campuchia (Phnom Penh), Việt Nam - Lào (Vientiane).
Tần suất không quá 02 chuyến/tuần cho mỗi bên và mỗi đối tác (số lượng chuyến bay được xem xét tăng thêm phù hợp với thực tế).
Căn cứ nguyên tắc có đi có lại đối với các đối tác để xác định tổng số người trên các chuyến bay, việc thu phí và các điều kiện nhập cảnh khác.
Thông báo số 330/TB-VPCP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2020.

Hướng dẫn mới về cấp giấy xác nhận không dương tính với Covid-19

Ngày 17/09/2020, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 4974/BYT-DP về xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh. Theo đó:

 • Đối với người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài có yêu cầu được cấp Giấy xác nhận không dương tính với SARS- CoV-2: Đề nghị các tổ chức, đơn vị đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài lập danh sách cụ thể, xong chủ động liên hệ với các cơ sở xét nghiệm đã được Bộ Y tế cấp giấy phép xét nghiệm xác định để được xem xét, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm theo quy định.

 • Các cơ sở xét nghiệm thực hiện xét nghiệm và cấp Giấy xác nhận không dương tính với vi rút SARS-CoV-2 cho cá nhân do tổ chức, đơn vị có yêu cầu; Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì lập tức thực hiện ngay các biện pháp cách ly y tế, giám sát, báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định.

Công văn số 4974/BYT-DP có hiệu lực từ ngày 17/09/2020 và thay thế Công văn số 4847/BYT-DP ngày 11/09/2020 của Bộ Y tế.

Mức xử phạt hành chính liên quan đến hoạt động công chứng hợp đồng
Ngày 15/07/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp; hợp tác xã.
Một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị định này là quy định cá nhân có một trong các hành vi vi phạm quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch sau bị phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng:
-iả mạo, thuê hoặc nhờ người khác giả mạo người yêu cầu công chứng; giả mạo, thuê hoặc nhờ người khác giả mạo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch để công chứng hợp đồng, giao dịch; giả mạo chữ ký của người yêu cầu công chứng;

 • Yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch giả tạo;
 • Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để công chứng hợp đồng, giao dịch;
 • Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để công chứng bản dịch;
 • Cản trở hoạt động công chứng

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2020.
 

Bản tin này cập nhật các vấn đề pháp lý Quý Khách hàng có thể đang quan tâm. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật của những thông tin này tại thời điểm Quý Khách hàng tiếp nhận. 
Do vậy, nội dung Bản tin không phải ý kiến tư vấn pháp lý chính thức của chúng tôi hoặc của bất cứ luật sư nào của chúng tôi. Nội dung Bản tin không xác lập quan hệ khách hàng – luật sư và không thiết lập nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi với Quý Khách hàng. 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên đới hoặc độc lập về việc Quý Khách hàng hành động hoặc không hành động trên cơ sở bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung Bản tin cũng như về các tổn thất có thể phát sinh khi độc giả tự ý sử dụng nội dung Bản tin mà không có ý kiến tư vấn pháp lý chính thức từ chúng tôi. 
Vui lòng liên hệ với luật sư của chúng tôi khi Quý Khách hàng có bất kỳ vấn đề pháp lý nào phát sinh từ hoạt động kinh doanh và cần sự hỗ trợ của luật sư

*Bạn đọc có thể tại bản PDF của Bản tin pháp luật số 9/2020 tại Đây

Bản Tin HDS