Bản tin pháp luật số 11/2020

05/12/2020

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

Doanh nghiệp

1.1 Quy định mới về hồ sơ đối với các dự án đầu tư và việc đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
- Ngày 18/9/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT  hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Một số điểm đáng chú ý của Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT: 

+ Hệ thống mẫu văn bản áp dụng trong hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đối với các Dự án (i) Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định của pháp luật về đầu tư PPP; (ii) Dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh (“Dự án đầu tư có sử dụng đất”); (iii) Dự án không thuộc quy định tại mục (i), (ii) nhưng phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

+ Hướng dẫn thực hiện đối với trường hợp dự án đầu tư có sử dụng đất chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm. Theo đó,  căn cứ tiến độ thực hiện dự án, mục tiêu thu hút đầu tư cũng như các điều kiện cụ thể khác của dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thực hiện theo một trong hai phương án như sau: (i) Phương án 1: Thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan nếu quá trình tổ chức đã bảo đảm tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và dự án có yêu cầu đẩy nhanh tiến độ; (ii) Phương án 2: Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án. Thời gian gia hạn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, bảo đảm đủ thời gian cần thiết cho các nhà đầu tư tiềm năng khác có cơ hội tiếp cận thông tin và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhằm tăng tính cạnh tranh. Nhà đầu tư đã đáp ứng yêu cầu không phải nộp lại hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

+ Hướng dẫn các nhà đầu tư sử dụng Hệ thống mạng đấu thấu quốc gia khi tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định pháp luật; Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đăng tải thông tin đấu thầu và quá trình lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2020.

1.2 Sửa đổi hồ sơ đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp của doanh nghiệp Việt Nam

- Ngày 28/9/2020, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT ngày 25/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam.
- Theo đó, một số điểm đáng chú ý của Thông tư số 21/2020/BGTVT-TT như sau:

+ Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động của Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam cụ thể: Thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép thành lập; Về việc thông báo, báo cáo hoạt động sau khi được cấp Giấy phép thành lập; và Thủ tục chấm dứt hoạt động.

+ Sửa đổi quy định liên quan đến thành phần hồ sơ đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp của doanh nghiệp Việt Nam. Theo đó, Doanh nghiệp cần nộp “Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính” thay vì “Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp”.

+ Thông tư số 21/2020/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020.

Thương mại

2.1 Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan


- Ngày 21/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.
Theo đó, có 02 loại hàng hóa nhập khẩu sau không được gửi kho ngoại quan:

+ Hàng hóa thuộc nhóm Thuốc lá, từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá: Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam mã hàng 24.02.20;

+ Hàng hoá thuộc nhóm Rượu: Rượu whisky có dung tích trên 50ml không có xuất xứ Việt Nam mã hàng 22.08.30.00.

- Đối với các lô hàng đã được đưa vào kho ngoại quan trước ngày 15/11/2020 thì thực hiện theo đúng quy định về thời hạn gửi kho ngoại quan. Sau khi hết thời hạn lưu giữ tại kho ngoại quan theo quy định mà không thực xuất được thì buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập ban đầu.
- Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020.

2.2 Điều chỉnh phạm vi áp dụng xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


- Ngày 26/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Theo đó, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP đã điều chỉnh phạm vi áp dụng trong việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cụ thể: 

+ Bãi bỏ hành vi vi phạm về (i) Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện; (ii) Sản xuất thuốc lá; (ii) Sản xuất rượu; (iv) Hoạt động trung gian thương mại;
+ Bổ sung hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại về kinh doanh đấu thầu hàng hóa, dịch vụ;
+ Giới hạn phạm vi áp dụng đối với các hành vi đầu cơ hàng hóa, găm hàng, đấu thầu hàng hóa, dịch vụ và nhượng quyền thương mại có dấu hiệu của hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh thì áp dụng quy định về điều tra và xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh;
+ Mở rộng phạm vi áp dụng quy định tại Nghị định này với các trường hợp Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan chưa quy định thì áp dụng các quy định của Nghị định này. 
+ Nghị định số 98/2020/NĐ- CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020

2.3 Mở rộng phạm vi xử lý hành chính trong lĩnh vực y tế liên quan đến hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia
- Ngày 28/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
- Theo đó, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP bổ sung phạm vi áp dụng đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia, cụ thể: (i) Quy định về uống rượu, bia và địa điểm không uống rượu, bia; (ii) Quy định về bán, cung cấp rượu, bia; (iii) Quy định về khuyến mại rượu, bia; (iv) Quy định về quảng cáo rượu, bia; (v) Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; (vi) Quy định về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu, bia; (vii) Quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia; (viii) Quy định về tài trợ rượu, bia.
- Nghị định số 117/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020.

Khác

3.1 Bổ sung trường hợp bị thu hồi Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia – Lào – Việt Nam


- Ngày 17/9/2020, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ.
- Theo đó, Thông tư số 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung các trường hợp thu hồi Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia – Lào – Việt Nam (sau đây gọi tắt là Giấy phép liên vận CLV) đối với doanh nghiệp, hợp tác xã như sau:

+ Không thực hiện đúng các nội dung ghi trong Giấy phép liên vận CLV hoặc có Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu do vi phạm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép liên vận CLV không hoạt động vận tải liên vận CLV;
+ Trong thời gian 06 tháng liên tục không hoạt động vận tải liên vận CLV từ 03 chuyến trở lên (chuyến được tính là cả lượt xe đi và về);
+ Không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động vận tải liên vận CLV theo quy định.
- Thông tư số 20/2020/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020.

" Bản tin này cập nhật các vấn đề pháp lý Quý Khách hàng có thể đang quan tâm. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật của những thông tin này tại thời điểm Quý Khách hàng tiếp nhận. 
Do vậy, nội dung Bản tin không phải ý kiến tư vấn pháp lý chính thức của chúng tôi hoặc của bất cứ luật sư nào của chúng tôi. Nội dung Bản tin không xác lập quan hệ khách hàng – luật sư và không thiết lập nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi với Quý Khách hàng. 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên đới hoặc độc lập về việc Quý Khách hàng hành động hoặc không hành động trên cơ sở bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung Bản tin cũng như về các tổn thất có thể phát sinh khi độc giả tự ý sử dụng nội dung Bản tin mà không có ý kiến tư vấn pháp lý chính thức từ chúng tôi. 
Vui lòng liên hệ với luật sư của chúng tôi khi Quý Khách hàng có bất kỳ vấn đề pháp lý nào phát sinh từ hoạt động kinh doanh và cần sự hỗ trợ của luật sư" 

*Bạn đọc có thể tại bản PDF của Bản tin pháp luật số 11/2020 tại Đây

Bản Tin HDS