Bản tin pháp luật số 02/2021

22/02/2021

Mục lục bài viết [ ẨnHiện ]

DOANH NGHIỆP

Điều kiện, giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông tư số 23/2020/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trong đó có quy định về điều kiện, giới hạn cấp tín dụng để khách hàng đầu tư kinh doanh cổ phiếu.
Theo đó, Công ty tài chính chỉ được cấp tín dụng với thời hạn đến 01 năm cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu và khi cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Việc cấp tín dụng phải đảm bảo các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật
 • Có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%
 • Tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trị rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng và quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 23/2020/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 14/02/2021.

Tăng mức thù lao tối đa Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 108/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đầu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản, theo đó, quy định tăng mức thù lao đối với Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản cụ thể như sau:
Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản cho một hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành gồm:

 • Mức thù lao tối thiểu: 1.000.000 đồng/01 hợp đồng
 • Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm được quy định tại Phụ lục I và II ban hành kèm theo Thông tư 45/2017 nhưng không vượt quá 400.000.000 đồng/01 hợp đồng

Thông tư 108/2020/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 04/02/2021.

Điều kiện về tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ khai thác bến phà đường bộ

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 40/2020/TT-BGTVT quy định việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải quản lý sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách trung ương. Trong đó có quy định về điều kiện trong việc tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ bao gồm:

 • Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt
 • Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt
 • Thông tin về đấu thầu đã được đăng tải theo quy định của pháp luật về đầu thầu
 • Nội dung, danh mục sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ và giá được duyệt theo quy định
 • Hồ sơ đấu thầu phải kèm theo quy trình vận hành, khai thác; yêu cầu chất lượng dịch vụ theo phương án vận hành khai thác; yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ, đường bộ.

Thông tư 40/2020/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Các loại hợp đồng được đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu

Ngày 17 tháng 12 năm 2020, Bộ Tư pháp ban hành thông tư 06/2020/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của cục đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp, trong đó có quy định các loại hợp đồng được đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu, bao gồm:
 • Hợp đồng thuê tài sản có thời hạn từ một năm trở lên
 • Hợp đồng có thời hạn thuê tài sản dưới một năm, nhưng các bên giao kết hợp đồng thoả thuận về việc gia hạn và tổng thời hạn thuê (bao gồm cả thời hạn gia hạn) từ một năm trở lên
 • Hợp đồng ký gửi hàng hoá
 • Hợp đồng cho thuê tài chính theo quy định của pháp luật về cho thuê tài chính
 • Hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ, khoản phải thu, quyền yêu cầu thanh toán khác bao gồm quyền đòi nợ, khoản phải thu, quyền yêu cầu thanh toán khác có hoặc hình thành trong tương lai

Thông tư 06/2020/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021.

Hồ sơ cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 41/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san. Theo đó, Nghị định có quy định về hồ sơ cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí, bao gồm:

 • Tờ khai đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí
 • Đề án hoạt động tổng hợp các nội dung của đề án theo quy định và các tài liệu kèm theo
 • Danh sách dự kiến nhân sự của cơ quan báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến là Tổng biên tập
 • Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in, giao diện trang chủ của báo điện tử theo quy định, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép (với cơ quan báo in và báo điện tử)

Thông tư 41/2020/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Điểm mới về hạn chế vay nợ với công ty chứng khoán

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 121/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán. Theo đó, Thông tư này có quy định về hạn chế vay nợ áp dụng đối với công ty chứng khoán như sau:

 • Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán không được vượt quá 05 lần (hiện nay, Thông tư 210/2012/TT-BTC quy định không được vượt quá 03 lần). Trong đó, giá trị tổng nợ không bao gồm các khoản sau đây:
  • Tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng;
  • Quỹ khen thưởng phúc lợi;
  • Dự phòng trợ cấp mất việc làm;
  • Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư.
  • Nợ ngắn hạn của công ty cổ phần tối đa bằng tài sản ngắn hạn.

Thông tư 121/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021.

LAO ĐỘNG

Trường hợp Giấy phép lao động bị thu hồi
Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có quy định về 09 trường hợp Giấy phép lao động bị thu hồi cụ thể như sau:

 • Giấy phép lao động hết hạn
 • Chấm dứt Hợp đồng lao động
 • Nội dung của Hợp đồng lao động không đúng với nội dung của Giấy phép lao động đã được cấp
 • Làm việc không đúng với nội dung trong Giấp phép lao động đã được cấp
 • Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh Giấy phép lao độnng hết thời hạn hoặc chấm dứt
 • Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là người nước ngoài làm tại Việt Nam
 • Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng người lao động nước ngoài chấm dứt hoạt động
 • Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP
 • Người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Nghị định 152/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

" Bản tin này cập nhật các vấn đề pháp lý Quý Khách hàng có thể đang quan tâm. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật của những thông tin này tại thời điểm Quý Khách hàng tiếp nhận. 
Do vậy, nội dung Bản tin không phải ý kiến tư vấn pháp lý chính thức của chúng tôi hoặc của bất cứ luật sư nào của chúng tôi. Nội dung Bản tin không xác lập quan hệ khách hàng – luật sư và không thiết lập nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi với Quý Khách hàng. 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên đới hoặc độc lập về việc Quý Khách hàng hành động hoặc không hành động trên cơ sở bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung Bản tin cũng như về các tổn thất có thể phát sinh khi độc giả tự ý sử dụng nội dung Bản tin mà không có ý kiến tư vấn pháp lý chính thức từ chúng tôi. 
Vui lòng liên hệ với luật sư của chúng tôi khi Quý Khách hàng có bất kỳ vấn đề pháp lý nào phát sinh từ hoạt động kinh doanh và cần sự hỗ trợ của luật sư" 

*Bạn đọc có thể tại bản PDF của Bản tin pháp luật số 02/2021 tại Đây

Bản Tin HDS