1
Chat Facebook với Chúng tôi

Chào mừng bạn đến với HDS LAW FIRM

Gọi ngay cho chúng tôi:

+84 2436 279 555
  17/07/2021

Thủ tục thành lập công ty liên doanh giữa cá nhân, tổ chức Việt Nam với công ty nước ngoài

Hiện tại công ty tôi có hợp tác với một công ty nước ngoài (sau đây gọi là bên A) tiến hành một dự án. Hai bên cùng quyết định thành lập một công ty mới là pháp nhân độc lập và giám đốc là người của bên A. Vốn góp của bên doanh nghiệp tôi là tài sản (chiếm khoảng 40% vốn điều lệ), bên A góp khoảng 60% vốn điều lệ. Doanh nghiệp tôi có thắc mắc không biết các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp mới này như thế nào?